Rekisterinpitäjä:
Oy Cimera Ltd
Tupakiventie 1
90240 Oulu
puh. 040 821 8000

Rekisterin nimi:
Oy Cimera Ltd :n asiakas- ja markkinointirekisteri.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:
Käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen, asiakkaan ja
Oy Cimera Ltd :n, Oy Cimera Ltd :n päämiesten ja alihankinnan, oikeuksien ja
velvollisuuksien toteuttaminen kuten myynti, asiakastuki, laskutus ja
asiakastapahtumien varmentaminen sekä rekisterinpitäjän toimintojen
kehittäminen ja analysointi, asiakasviestintä, profilointi, palveluiden toteuttaminen
ja personointi, markkinointi ja mainonta (mukaan lukien näiden kohdentaminen)
sekä nykyisille että potentiaalisille asiakkaille.

Rekisterin sisältämiä tietoja voidaan käyttää soveltuvan lainsäädännön sallimin
tavoin rekisterinpitäjän ja rekisterinpitäjän valikoimien yhteistyökumppaneiden
suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin, mielipide- tai
markkinatutkimukseen ja muihin näihin rinnastettaviin osoitteellisiin lähetyksiin.

Rekisterin tietosisältö
Rekisteri voi sisältää muun muassa seuraavia, rekisterin käyttötarkoituksen
kannalta tarpeellisia tietoja:

 • Etu- ja sukunimet
 • Osoite
 • Puhelinnumero
 • Sähköpostiosoite
 • Titteli
 • Tunnistettuna asiakkaana tehtyjen ostojen tiedot ja ostoprosessin eri vaiheet ja tapahtumat.
 • Maksuprosessiin liittyvät tiedot Maksuttomien palvelujen käyttö (esim. uutiskirjeet)
 • Tapahtuma- ja käyttäjäanalyysitiedot
 • Yrityksen nimi
 • Y-tunnus
 • Asema työpaikalla
 • Tehtäväalue yrityksessä
 • Yrityksen toimiala
 • Yrityksen katuosoite, postinumero ja -toimipaikka
 • Puhelinnumero tai matkapuhelinnumero työhön
 • Työsähköpostiosoite
 • Yrityksen entiset työntekijät
 • Edellä yksilöityjen tietojen muutostiedot.

Arkaluonteisiksi katsottavien tietojen käsittely tapahtuu ainoastaan asiakkaan
nimenomaisella suostumuksella.

Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet:
Tietolähteenä ovat verkkopalveluiden asiakkaalta itseltään puhelimitse, postitse,
sähköpostitse tai vastaavalla tavalla sekä rekisterinpitäjän järjestelmistä
palveluihin rekisteröitymisen ja käytön yhteydessä. Tämän lisäksi henkilötietoja
voidaan kerätä muun muassa rekisterinpitäjän toimintoihin liittyvistä sosiaalisista
medioista, joissa rekisteröityneestä on tietoja saatavilla. Henkilötietoja voidaan
kerätä ja päivittää rekisterinpitäjän rekistereistä, postin osoitetietojärjestelmä,
luottotietorekisteristä sekä muista vastaavista tietopalveluja tarjoavista julkisista
ja yksityisistä rekistereistä ja tietolähteistä, sekä rekisterinpitäjän
yhteistyökumppaneilta.

Tietojen luovutukset ja siirrot:
Rekisterinpitäjä voi luovuttaa tietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja
velvoittamissa rajoissa markkinointitarkoituksiin, ellei rekisteröity ole kieltänyt
tietojensa tällaista luovuttamista. Rekisteröidyn suostumuksella tämän palveluun
tallentamat hakukriteerit, tiettyihin kohteisiin liittyvät yhteydenottopyynnöt ja
yhteystiedot voidaan luovuttaa yhteistyökumppaneille kuten rekisteröityä
kiinnostavien kohteiden välittäjille. Tämän lisäksi yhteistyökumppaneille voidaan
luovuttaa rekisteröidyn nimi-, sähköpostiosoite- ja kohteen tietoja.
Rekisterinpitäjä voi antaa rekisteröidyn henkilötietoja asiallisen yhteyden päättymisen jälkeen rekisterinpitäjän suoramarkkinointirekistereihin.

Tietoja ei säännönmukaisesti siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen
ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen tai muun perustellun
syyn vuoksi tarpeellista. Tällöin rekisterinpitäjä huolehtii sopimusjärjestelyin
riittävästä tietosuojan tasosta lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

Tietojen säilytysaika
Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin henkilötiedon käyttötarkoituksen vuoksi
on tarpeellista.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Tietokannat, joihin rekisterin tietoja tallennetaan, ovat palomuurein, salasanoin ja
muin teknisin keinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat
lukituissa tiloissa. Manuaalisesti käsiteltävät, rekisteröityjen tietoja sisältävät
asiakirjat säilytetään lukituissa tiloissa siten, että asiattomilta on niihin pääsy
estetty. Rekisterinpitäjä huolehtii, että ainoastaan niillä rekisterinpitäjän
työntekijöillä ja rekisterinpitäjän lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on pääsy
tietoihin, joille se heidän työtehtäviensä hoitamisen vuoksi on tarpeen.

Tarkastus-, kielto- ja korjausoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on
talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna
rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Tarkastuspyyntö voidaan myös esittää
henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän toimipaikassa yllä mainitussa osoitteessa.
Tarkastuspyynnön voi tehdä maksutta kerran vuodessa. Tarkastuspyyntöihin
vastataan lain edellyttämässä, kohtuullisessa ajassa.

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely
suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä mielipide- ja
markkinatutkimusta varten.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ottamalla yhteyttä
rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tai ilmoittamalla siitä rekisterinpitäjän
asiakaspalveluun.